اطلاعیه ثبت نام آزمون فنی

از کارآموزانی که مقاطع مقدماتی 3،2،1 را گذرانیده اند دعوت میگردد جهت ادامه آموزش در سطح متوسطه با مراجعه به سایت اتحادیه در بخش آزمون فنی مقدماتی ثبت نام نمایند

.از ثبت نام کنندگان متعاقبا جهت آزمون فنی دعوت بعمل خواهد آمد